آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی به دانش آموزان مدرسه

یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش ترافیک شهری رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سمت شهروندان به خصوص دانش آموزان است. در این میان دانش آموزان می توانند با آموزش صحیح نقش مهمی در ایجاد فرهنگ ترافیکی ایفا کنند. از این جهت با هماهنگی نیروهای خدمت گزار راهور و مسئولین محترم موسسه امام حسین(ع) و ریاست آموزش و پرورش شهرستان  در روز 27 آذر ماه 1398 دانش آموزان مدرسه امام حسین(ع) 12 با در دست داشتن پیام هایی در مورد قوانین راهنمایی و رانندگی در کنار نیروهای راهور در سطح شهر قرار گرفتند. در ادامه رانندگانی که قوانین را رعایت نکرده از سمت دانش آموزان اخطار دریافت کردندو رانندگانی که قوانین را رعایت نموده از دانش آموزان گل دریافت نمودند. این قبیل برنامه‌ریزی‌های اصولی و کارشناسی شده مدارس و پلیس راهور همراه با بهره‌گرفتن از عوامل روان شناختی مرتبط با این گروه سنی کمک می‌کند تا مواردی که موجب این گونه سوانح شده کاهش یابد.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20